Kindermishandeling

Kinderopvangorganisaties zijn sinds 1 januari 2019 verplicht om naast de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (verplicht gesteld in juli 2013) te werken met een afwegingskader. Deze verandering in wetgeving is de aanleiding voor het opstellen van dit protocol. Wanneer een kinderopvangorganisatie geconfronteerd wordt met signalen van kindermishandeling in de thuissituatie, een geweld-of zedendelict door een medewerker van de kinderopvang of seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen in de opvang is het van belang dat hier op een professionele manier mee wordt omgegaan. Dit protocol is, met inachtneming van gelden wetgeving, opgesteld om kinderopvangorganisaties handvatten te bieden in dit soort situaties. 

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties verplicht om op grond van de Wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ om een meldcode te hanteren.  

Dit heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat onder andere een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij  signaleert tot aan het moment dat het eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding. 

Wij vinden het van belang u als ouder/verzorger te informeren over het gebruik van de Meldcode, zodat u op de hoogte bent van de stappen die wij nemen ingeval van zorgen rondom uw kind, het gezin of de thuissituatie. Ieder kind moet veilig kunnen opgroeien. 

Het protocol Kindermishandeling is hier in te zien