Ziektes en ongevallen

Ik ben ziek! Mag ik naar Kinderdagverblijf Melodie komen?
Kinderdagverblijf Melodie hanteert een beleid zieke kinderen. Het is moeilijk om exact aan te geven wanneer een kind precies ziek is en opgehaald moet worden door de ouders. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de GGD. Voor de beoordeling hiervan zullen wij altijd kijken naar het welbevinden van het kind. Wanneer een kind zichzelf niet prettig voelt en extra aandacht nodig heeft dan hoort het thuis. Wanneer een kind ziek wordt wanneer het bij ons is nemen wij contact op met de ouders met het verzoek het kind op te halen.

Onder ziek zijn verstaan wij:

  • Het kind voelt zich niet lekker, dat wil zeggen: huilerig, hangerig, vertoont tekenen van pijn, heeft geen eetlust, heeft diarree, geeft over.
  • Het kind heeft een temperatuur van 38,5 graden of hoger.
  • Het kind heeft een aandoening of ziekte die op het moment dat het gebracht word besmettelijk is.
  • Het kind kan niet deelnemen aan activiteiten.
  • Het kind heeft extra zorg/aandacht nodig vanwege het ziek zijn.

Medicijngebruik valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Wanneer de handelingen voor ons praktisch uitvoerbaar zijn vragen wij de ouders het ‘formulier gebruik geneesmiddelen’ in te vullen.

Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door huisarts of specialist. Dit zijn dus middelen die op recept voorgeschreven worden. Ouders mogen allerlei geneesmiddelen aan hun kinderen toedienen. Als het kind deze middelen ook nodig heeft gedurende het verblijf op het kindercentrum zullen de ouders hun ‘zeggenschap’ over deze toediening over willen dragen aan de pedagogisch medewerksters.

Meldingsplicht besmettelijke ziekten
Vanaf 1999 zijn kindercentrum volgens de infectieziektewet verplicht de GGD op de hoogte te stellen van een ongewoon aantal, met name genoemde gezondheidsklachten (maagdarmproblemen, braken en/of diarree, geelzucht, schurft, huiduitslag of andere ernstige aandoeningen van infectueuze aard) onder kinderen of begeleidend personeel. U, als ouder /verzorger bent verplicht om aan de groepsleiding door te geven dat uw kind ziek is en welke ziekteverschijnselen uw kind heeft.

Wanneer er een besmettelijke ziekte heerst op het kindercentrum wordt dat kenbaar gemaakt op het prikbord in de hal van het kindercentrum.